CILIP Wales For the Record

It was April 2020, we had just cancelled our annual conference due to COVID-19 and we were at a loss – how could we support our members and the library and information sector across Wales in these extraordinary times?

We decided to invite our colleagues from across Wales to tell us about their lives in that moment – during the first COVID-19 lockdown – so that we could build a record of librarianship across the country.

We had submissions from across the library and information sectors, from people at work, working at home, redeployed and on furlough, people home schooling, caring for family and animals, and struggling with Wifi.

These submissions represent our profession in Wales at a moment in time. You can find them archived on the People’s Collection Wales website.


CILIP Cymru Ar Gof a Chadw

Ebrill 2020 oedd hi, roeddem newydd ganslo ein cynhadledd flynyddol oherwydd COVID-19 ac roeddem yn ansicr ynghylch sut y gallem gefnogi ein haelodau a’r sector llyfrgelloedd a gwybodaeth ledled Cymru yn yr amseroedd anarferol hyn.

Mi wnaethon ni benderfynu gwahodd ein cydweithwyr o bob rhan o Gymru a thu hwnt i ddweud wrthym am eu bywydau ar y pryd – yn ystod cyfnod clo cyntaf COVID-19 – fel y gallem adeiladu cofnod o lyfrgellyddiaeth o bob cwr o’r wlad.

Daeth cyflwyniadau i law o bob rhan o'r sectorau llyfrgell a gwybodaeth, gan bobl yn y gwaith, yn gweithio gartref, wedi’u hadleoli ac ar ffyrlo, pobl yn addysgu gartref, yn gofalu am deulu ac anifeiliaid, ac yn cael trafferth gyda Wifi.

Mae'r cyflwyniadau hyn yn rhoi darlun o’n proffesiwn yng Nghymru ar adeg benodol. Gallwch ddod o hyd iddynt wedi'u harchifo ar wefan Casgliad y Werin Cymru.